Stichting Netwerk Roemenië, gevestigd aan de Irisstraat 2, 1777 XP, Hippolytushoef, (hierna te noemen “Netwerk Roemenië”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Netwerk Roemenië


[email protected]
Irisstraat 2, 1777 XP Hippolytushoef
0227-821115 / 06 47052752

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Netwerk Roemenië is een stichting om gestalte te geven aan het dienen van onze naaste. Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en/of vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals de data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van de website.

Afhankelijk van het doel kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

  • naam
  • adresgegevens
  • bedrijfsnaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • IBAN-nummer

Doeleinden

Netwerk Roemenië gebruikt de gegevens van betrokkene om:

  • de doelstelling van Netwerk Roemenië te verwezenlijken
  • de donaties te kunnen verwerken
  • u te informeren over onze organisatie en werkzaamheden
  • voor fondsenwerving

Verstrekking aan derden

Netwerk Roemenië verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen bij de uitvoering van onze activiteiten derden inschakelen die in opdracht van Netwerk Roemenië uw gegevens verwerken. Netwerk Roemenië borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, nemen wij onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Beveiliging

Netwerk Roemenië neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

Bewaartermijnen

Netwerk Roemenië bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Indien er een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens zullen de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

Gebruik van Cookies

Netwerk Roemenië gebruikt alleen technische en functionele cookies en eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Netwerk Roemenië en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@netwerkroemenië.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.